Vedtægter

Vedtægter Hadsund Amatør Bokseklub

§ 1: Navn og hjemsted Foreningen Hadsund Amatør Bokseklub, der har hjemsted i Mariagerfjord Kommune, er stiftet den 22 december 1940. Hadsund Amatør Bokseklub er tilsluttet Jysk Amatør Bokse Union ( JABU) Dansk Amatør Bokse-Union (DABU) under Danmarks idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2: Formål Foreningens formål er at dyrke boksning samt på anden måde virke på at fremme denne idræt og formålet med det folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab, at styrke folkeoplysningen, og dermed medlemmernes evne opg lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

§ 3: Medlemsskab Optagelse af såvel aktive som passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ingen adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde.

§ 4: Indmeldelse Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelelsesblanket til foreningens sekretær/kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Indmeldelsen er bindende for mindst et kvartal, dog er der en prøvetid på 14 dage.

§ 5: Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

§ 6: Kontingent Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7: Restance Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Ved for sen betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles at det er slettet af foreningens medlemsregister. Nyoptagelse kan kun ske mod betaling af gælden.

§ 8: Udelukkelse og eksklusion Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesatsine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse sm eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en ekskusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§9. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, inden udgangen af februar måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem foreningen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, og som ikke er i kontingentrestance. Børn kan stemme via forældrene. Der kan kun stemmes via personligt fremmøde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Indkaldelse skal ske via sociale medier, hjemmeside og opslag i klubbens lokaler. Det revideret regnskab offentliggøres via hjemmeside eller kan rekvireres ved klubbens kasser. 

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Efter rettelserne vil den kommende §9 se sådan ud:

§9. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, inden udgangen af februar måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem foreningen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, og som ikke er i kontingentrestance. Børn kan stemme via forældrene. Der kan kun stemmes via personligt fremmøde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse skal ske via sociale medier, hjemmeside og opslag i klubbens lokaler. Det revideret regnskab offentliggøres via hjemmeside eller kan rekvireres ved klubbens kasser.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10: Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
Pkt. 01: Valg af dirigent

Pkt. 02: Bestyrelsens beretning
Pkt. 03: Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Pkt. 04: Fastsættelse af kontingent
Pkt. 05: Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
Pkt.06: Behandling af indkomne forslag
Pkt. 07: Valg af formand
Pkt. 08: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Pkt. 09: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Pkt. 10: Valg af revisor og revisorsuppleanter
Pkt. 11: Eventuelt

§ 11: Generalforsamlingens ledelse Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret mojoritet – jf. § 17 og 18. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer der er fyldt 14 år og har stemmeret. For at kunne blive valgt til formand eller kasserer skal man dog være fyldt 18 år. Fraværende valgbare medlemmer kan væles når der foreligger skriftligt tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post. Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt. Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12: Ekstra-ordinær generalforsamling Ekstra- ordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter beæringens modtagelse. For såvidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13: Bestyrelse – valg Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand , en kasserer, en sekretær og yderligere 4 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kasseren, sekretæren og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

§ 14: Tegningsret Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 5000,-, kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Foreningen hæfter i forhold til tredjemand alene med sin formue. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld.

§ 15: Regnskab Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden d. 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Driftregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Driftregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generealforsamling.

§ 16: Revision På en ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant – jvf § 10. Revisoren skal hvert år februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at at beholdningerne er tilstede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftregnskab og status fornyes med en påtegning. Revisoren har til en hver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. Endvidere skal revisoren når det er påkrævet, med sin underskrift godkende foreningens ansøgninger om offentlig tilskud i henhold til folkeoplysningsloven.

§ 17: Vedtægtsændringer Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18: Foreningens opløsning Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnåes et sådant flertal på generalforsamlingen, der ikke er beslutningsdygtige, indkaldes til en generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelser om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre. Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune. Det vil i situationen være stedlige kulturudvalg der træffer afgørelsen.

Omstående er resultatet af revision af Hadsund Amatør Bokseklubs vedtægter af 22. december 1940, samt tillæg af lovændringer af 12. oktober 1943, foretaget og godkendt på ordinær generalforsamling d. 25. marts 1999.

Yderligere tilføjelser og ændringer og godkendelse herfra, er foretaget d. 13. marts 2001 på foranledning af Folkeoplysningsudvalget i Hadsund Kommune.

§9. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, inden udgangen af februar måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem foreningen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, og som ikke er i kontingentrestance. Børn kan stemme via forældrene. Der kan kun stemmes via personligt fremmøde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel. 

Indkaldelse skal ske via sociale medier, hjemmeside og opslag i klubbens lokaler. Det revideret regnskab offentliggøres via hjemmeside eller kan rekvireres ved klubbens kasser.  Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Efter rettelserne vil den kommende §9 se sådan ud: §9. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, inden udgangen af februar måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem foreningen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, og som ikke er i kontingentrestance. Børn kan stemme via forældrene. Der kan kun stemmes via personligt fremmøde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse skal ske via sociale medier, hjemmeside og opslag i klubbens lokaler. Det revideret regnskab offentliggøres via hjemmeside eller kan rekvireres ved klubbens kasser. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.